محبت مشن انٹرنیشنل

Annual Visit to Shorkot Cantt Visit 2019

Makhdoom Mehmood Mastwaar Qalandar Annual Visit to Shorkot Cantt
Makhdoom Mehmood Mastwaar Qalandar Annual Visit to Shorkot Cantt
MPA Punjab Assembly Saeed Ahmed Saeedi Meet Makhdoom Mahmood Mastwaar Qalandar in Shorkot on 26 October 2019
Makhdoom Mehmood Mastwaar Qalandar Annual Visit to Shorkot Cantt